Pastoraat en Wijkteams

Het is de visie van onze wijkgemeente dat de primaire roeping van onze predikant ligt in de bediening van het Woord en rondom de erediensten, vervolgens in de catechese, in de gemeenteopbouw en haar organisatie en in het crisispastoraat. Het reguliere bezoeken van de leden van de gemeente is niet de taak van de predikant, maar gebeurt in onze wijk door de wijkouderlingen, de buurtteams en de bezoekdames. Hieronder vindt u hun telefoonnummers. Laat u het hen weten, wanneer u graag contact hebt met iemand van de kerk. De predikant is beschikbaar en te allen tijde bereikbaar voor situaties van nood in welke zin dan ook  (o.a. rondom overlijden, ziekte, persoonlijke kwesties).

De wijkgemeente rondom de Pieterskerk is ingedeeld in drie buurtteams. Een buurtteam bestaat uit een wijkouderling, een of meerdere coördinatoren en een aantal gemeenteleden. Samen brengen zij op vaste momenten in het jaar een flyer bij de gemeenteleden in de buurt en onderhouden zo contact. In overleg met de wijkouderling wordt bekeken waar de betreffende gemeenteleden behoefte aan hebben. Dat kan zijn door praten met de ouderling of een gesprek met de predikant.

De bezoekdames verzorgen het bezoekwerk gericht op de oudere gemeenteleden (80 jaar of ouder). Zij doen hun werk naast de ouderlingen en de buurtteams. Coördinatoren zijn Riek Verduijn (tel. 262448) en Riet Meester (tel. 0294-233193).

Indeling wijken

De ouderlingen zijn te bereiken via [email protected]

Sectie Noord

Gebied: alle adressen ten noorden van de Dannegracht en de Laan van Gunterstein

Ouderling: Jeroen van Scherpenzeel, tel. 06-18 397 837
Diaken: Frans Atsma, tel. 06-16 924 549
Bezoekdames: Riek Verduijn, Riet Griffioen, Elly Hogendoorn, Ina Kaashoek en Greetje Frericks
Flyerteam: Joke van der Dussen, Elly Hogendoorn, Ria van Eck, Ida Stam, Greetje Frericks, Wim Frericks en Gert Lodder
Coördinator: Peter de Noo, tel. 06-53 392 310

De Driestroom: De Aa, ’t Heycop en De Angstel

Sectie Zuid

Gebied: alle adressen ten zuiden van de Dannegracht en de Laan van Gunterstein 

Ouderling: Noortje Mur, tel. 0346-266842
Diaken: Marlies Wijnen, tel. 06-10 875 845
Bezoekdame: Ria Verhoef
Flyerteam: Anneke de Jong, John van den Bosch, Ria Verhoef, Dita van Muiswinkel, Jos Jansen, Bets Boele en Henk den Hartog
Coördinator: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837

Sectie West

Gebied: alle adressen ten westen van het Kanaal

Ouderling: Frans Vonk, tel. 06-53 275 596
Diaken: Ineke Kroon, tel. 06 21 691 505
Bezoekdame: Riet Meester
Flyerteam: Joop den Hartog, Nel Sondij, Tiny en Bert Bouthoorn en Jan Korver
Coördinator: Truus den Hartog, tel. 06-10 673 296

Predikant: Ds. M. Rodenburg-Splint, [email protected] of tel. 06 – 22 88 85 05, op woensdag en zaterdag vrij

Diaconie

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland staat o.a. wie in de kerk welke taak heeft: wat is het werk van de predikant, van de kerkenraad, van de diaconie. Diakenen zijn volgens Artikel V in het bijzonder geroepen tot de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven, de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard. Diaconaat is een zaak van de hele gemeente en waar mogelijk probeert de diaconie deze gedachte te benadrukken en te stimuleren.

Een definitie van diaconaat:
Bij
het uitvoeren van het diaconale werk vormen onderstaande begrippen de leidraad:

 • Barmhartigheid (goed doen):
  Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief.
 • Gerechtigheid (recht doen):
  Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
 • Rentmeesterschap:
  Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde.
 • Wederkerigheid:
  De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven.
 • Geloof in uitvoering:
  Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering.
 • Vrede brengen:
  Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband.

  Wat zijn de huidige taken/werkzaamheden en wat wordt er aangeboden vanuit de diaconie?

  Eredienst

 • Inzamelen van de diaconale gaven
 • Eventueel afkondigen diaconale collecte bij speciale diensten
 • Voorbereiden en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • Inzetten van jeugdcollectanten in de eredienst
 • Jeugd
 • Een bloemengroet van de gemeente naar een 18-jarige
 • Mogelijkheid voor maatschappelijke stage bij het open maaltijd projectOuderen
 • Aandacht voor verjaardagen van 80-, 85-, 90- en 95-jarigen
 • Open maaltijd voor alle alleengaanden in de burgerlijke gemeente
 • Kerstattenties voor zieken, 80-plussers en nabestaanden
 • Organisatie kerkomroep
 • Vakantieweken onder de aandacht brengen en waar nodig financiële ondersteuning geven
 • Aanbieden van een autodienst
 • Organiseren van een uitje voor minder mobiele ouderen (1 à 2x per jaar)Jubilea
 • Verzorgen van bloemen bij huwelijksjubilea van 25, 40, 50, 55 en 60 jaar en daarna ieder jaarZieken
 • Organiseren van attenties op de ziekenzondag in september
 • Bloemen voor ziekenCommissie Zending en Werelddiaconaat
 • Fondsenwerving
 • Voorlichting aan de gemeenteleden
 • Ondersteuning projecten (in binnen- en buitenland) waar gemeenteleden bij betrokken zijn (i.s.m. de diaconie). Dit betreft Maarten en Michele Atsma in Belo Horizonte (Brazilië) en de familie Goedhart in Peru. Ook wordt er een adoptiekind ondersteund.
 • Voedselactie DorcasArbeid, Werkloosheid, Armoede, Hulp
 • Incidenteel verstrekken van (nood)hulp aan gemeenteleden/inwoners van de gemeente
 • Overleg met de burgerlijke gemeente over thema’s als eenzaamheid, armoede (WMO loket)
 • Aangesloten bij HiP (Stichting Hulp in Praktijk). Inwoners uit de burgerlijke gemeente met hulpvragen worden gekoppeld aan gemeenteleden die zich hebben opgegeven als hulpbieder.
 • Aangesloten bij de Voedselbank Stichtse VechtGedetineerden
 • Deelname in de Werkgroep Nieuwersluis voor de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis
 • Kerstgroetenschrijfactie (in samenwerking met Amnesty International)Milieu
 • Aandacht en actie voor een leefbare en duurzame aarde.

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dit op het bankrekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Breukelen NL26 RABO 0310 6367 52 onder vermelding van ‘het doel’ waarvoor u overmaakt.

Oog voor elkaar

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over pastoraat, ontmoeting binnen de gemeente en aandacht voor zending en evangelisatie.

Dorcas Voedselactie

Dit jaar organiseert Stichting Dorcas de ‘Dorcas Voedselactie’: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt ieder jaar plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld.

Contact: Pieter Wijnen, tel. 0346-261837

Zending en Werelddiaconaat

De zendingscommissie probeert door middel van diverse activiteiten de gemeente meer zendingsbewust te maken. Daarnaast zamelt de commissie geld in voor diverse zendingsdoelen.

Geloof in Bosnië

Geloof verbindt. Mensen onderling, wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen in onze grote God en we dit, door de liefde van Jezus Christus, mogen delen met de mensen om ons heen.
De wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk die afgelopen juni zijn uitgezonden om deel te worden van een lokale gemeente en samen met de Bosniërs deze taak op zich te nemen.

Lees ook Blog 45 van 7 december 2022.

Contact met Adré en Marja Lichtendonk
Website:    www.gzb.nl/adreenmarjainbosnie
Facebook: www.facebook.com/geloofinbosnie

Wilt u een bijdrage overmaken?

NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen  onder vermelding van ‘Bijdrage zending  Pieterskerk’


Adoptiekind

Als wijkgemeente steunen we via World Vision een kind uit de 3e wereld.

Momenteel steunen wij Gaurav Shane Sanjay. Gaurav woont in Dharavi, een enorme sloppenwijk in de miljoenenstad Mumbai. Kinderen gaan hier niet naar school, leven hutjemutje in onhygiënische omstandigheden en zwerven door onveilige straten. Ziektes, geweld en misbruik liggen op de loer. Gaurav heeft u hard nodig om zijn toekomst óók zo positief te veranderen.